Week 21 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Flash 5,140 13,999 1d 11h 184,971
2 Britney 9,629 16,499 17h 11m 165,469
3 기뉴다 6,675 15,808 21h 56m 146,525
4 Sea 39,716 60,832 3h 18m 131,064
5 깝도이 3,334 8,394 1d 14h 129,682
6 앵지♥ 2,693 8,455 1d 20h 119,137
7 상어녀 3,157 13,878 1d 12h 115,660
8 Shuttle 1,619 9,911 2d 3h 82,992
9 Calm 1,689 4,856 1d 22h 78,914
10 Terror 31,606 42,124 2h 29m 78,488
11 혜리♥ 1,352 5,206 2d 7h 75,045
12 Larva 1,968 16,836 1d 14h 74,981
13 유나땅 2,213 4,590 1d 6h 67,200
14 Mind 1,328 3,791 1d 23h 62,857
15 ASL공식방송 18,993 31,782 2h 48m 53,180
16 인피쉰`s 1,475 2,908 1d 9h 49,757
17 우유 303 1,649 6d 7h 45,892
18 Stork 1,118 14,065 1d 9h 37,104
19 (안겨) 731 2,854 2d 1h 36,263
20 Jaedong 2,590 8,280 13h 34m 35,179
21 이아린a 747 2,340 1d 17h 31,142
22 Action 466 3,142 2d 12h 28,017
23 루치 144 419 6d 23h 24,202
24 BJ오리3 382 1,120 2d 15h 24,189
25 BeSt 656 3,180 1d 10h 22,605
cocks