Week 33 2016 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Larva 1,640 10,917 3d 13h 139,763
2 Flash 2,954 7,152 1d 22h 138,654
3 깝도이 1,568 4,102 1d 23h 74,448
4 Shuttle 1,390 3,302 2d 4h 72,739
5 NaDa 917 3,612 3d 3h 69,201
6 Bisu 2,041 4,936 23h 52m 48,711
7 Sea 958 4,524 1d 17h 39,298
8 인피쉰`s 490 1,107 2d 21h 34,152
9 Terror 13,005 20,644 2h 23m 30,995
10 BeSt 582 1,878 2d 28,295
11 ZerO 462 1,648 2d 11h 27,487
12 Mong 453 1,323 2d 10h 26,330
13 레토メ 158 575 6d 16h 25,237
14 Britney 5,734 8,713 4h 5m 23,508
15 Mind 420 1,676 1d 23h 20,061
16 기뉴다 2,139 4,671 9h 9m 19,573
17 ASL공식방송 4,391 9,412 4h 25m 19,394
18 Last 345 1,241 2d 7h 19,028
19 GSL 4,149 7,380 4h 28m 18,534
20 EffOrt 383 890 1d 15h 15,276
21 Tyson 262 1,082 2d 4h 13,705
22 hero 344 1,058 1d 9h 11,496
23 럭키빽♂ 161 379 2d 13h 9,804
24 Shinee 175 557 2d 2h 8,910
25 Zeus 438 2,555 19h 55m 8,729
cocks