Week 22 2016 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Larva 266 568 4d 4h 26,751
2 Flash 512 943 1d 23h 24,531
3 Bisu 460 696 1d 21h 21,032
4 Shuttle 403 533 1d 21h 18,173
5 깝도이 454 507 1d 11h 15,921
6 EffOrt 297 543 2d 3h 15,290
7 Britney 1,542 2,108 9h 43m 14,983
8 Sea 342 552 1d 14h 13,049
9 NaDa 404 1,004 1d 5h 12,082
10 레토メ 75 374 6d 3h 11,054
11 기뉴다 254 713 1d 18h 10,693
12 Mong 145 496 2d 12h 8,755
13 박민철+_+ 175 492 1d 15h 6,910
14 Kal 163 361 1d 17h 6,735
15 hero 132 305 2d 1h 6,459
16 ZerO 128 380 1d 21h 5,764
17 인피쉰`s 117 272 1d 19h 5,054
18 Last 114 302 1d 15h 4,537
19 스틱.St 65 137 2d 13h 3,985
20 snipealot2 22 102 1w 3,826
21 더드* 89 272 1d 18h 3,801
22 Mind 81 251 1d 12h 2,952
23 Tyson 82 287 1d 10h 2,854
24 Snipealot4 16 112 1w 2,822
25 Sky 51 264 2d 7h 2,807
cocks