July 2016 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Shuttle 411 759 1w 4d 115,976
2 Bisu 489 977 1w 2d 109,919
3 Larva 339 2,186 1w 4d 97,209
4 Flash 545 1,341 6d 20h 89,456
5 깝도이 431 514 1w 76,835
6 BeSt 330 582 1w 2d 72,482
7 Sea 350 578 1w 64,224
8 Terror 2,341 3,863 23h 55m 55,991
9 Mong 258 572 1w 1d 53,195
10 EffOrt 282 1,007 1w 49,765
11 레토メ 62 246 4w 42,052
12 ASL공식방송 2,671 5,015 15h 13m 40,640
13 ZerO 189 507 1w 1d 38,582
14 hero 191 510 1w 35,376
15 NaDa 277 1,137 5d 3h 34,129
16 인피쉰`s 166 305 1w 1d 33,531
17 Mind 169 512 6d 23h 28,388
18 박민철+_+ 176 500 6d 15h 27,920
19 GSL 6,155 10,084 4h 12m 25,854
20 럭키빽♂ 75 180 1w 4d 19,951
21 GuemChi 140 507 5d 21h 19,793
22 Last 108 305 1w 18,891
23 스틱.St 66 123 1w 4d 18,630
24 Tyson 123 307 6d 2h 17,960
25 Britney 1,312 2,075 13h 12m 17,320
cocks