May 2016 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Shuttle 412 717 1w 4d 117,618
2 Larva 344 620 1w 6d 109,581
3 Flash 456 1,168 1w 1d 98,114
4 깝도이 445 680 6d 16h 71,148
5 Sea 323 606 1w 1d 65,134
6 EffOrt 315 1,009 1w 1d 63,674
7 BeSt 291 580 1w 1d 61,766
8 레토メ 79 413 4w 54,858
9 NaDa 436 1,153 4d 17h 49,600
10 Bisu 448 696 4d 8h 47,003
11 Kal 197 339 1w 1d 38,909
12 hero 155 537 1w 3d 38,708
13 Britney 1,076 2,300 1d 9h 36,323
14 Mong 174 515 1w 1d 35,453
15 Last 149 320 1w 1d 29,406
16 인피쉰`s 121 300 1w 2d 27,098
17 기뉴다 185 895 5d 23h 26,613
18 Tyson 116 311 1w 2d 25,755
19 박민철+_+ 171 462 6d 3h 25,312
20 ZerO 125 503 1w 22,281
21 Terror 2,040 2,698 8h 51m 18,088
22 스틱.St 59 171 1w 4d 16,058
23 snipealot2 22 119 4w 2d 15,741
24 PianO 90 371 1w 15,669
25 토키ノ。 45 152 2w 15,483
cocks