Week 7 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 Flash 3,724 13,152 1d 13h 139,105
2 Calm 2,404 9,348 1d 23h 113,336
3 깝도이 2,093 4,371 2d 1h 104,217
4 Infinite 3,544 6,026 1d 3h 99,166
5 ZerO 1,165 6,202 2d 12h 70,123
6 Britney 21,297 28,290 2h 47m 59,283
7 ASL공식방송 11,211 18,247 4h 52m 54,559
8 인피쉰`s 1,839 3,334 1d 4h 52,118
9 박민철+_+ 657 1,759 3d 6h 51,364
10 Jaedong 1,891 6,976 1d 1h 47,464
11 상어녀 881 1,866 1d 23h 41,812
12 By.Sun 1,213 2,941 1d 7h 38,382
13 Larva 1,328 5,022 1d 2h 35,821
14 브레인신 735 1,721 1d 16h 29,878
15 kagoai 173 404 6d 22h 28,883
16 깝도이 519 1,237 2d 2h 26,347
17 BeSt 690 3,152 1d 14h 26,306
18 PianO 750 12,839 1d 7h 23,484
19 Zeus 1,184 4,816 17h 22m 20,573
20 BJ오리3 486 1,522 1d 17h 20,081
21 혜리♥ 507 5,495 1d 12h 18,359
22 뚜까랜덤 347 819 2d 1h 17,182
23 토키ノ。 232 492 2d 21h 16,143
24 EffOrt 848 2,590 18h 45m 15,907
25 Horang2 1,630 5,388 8h 46m 14,290
cocks